1. Home
  2. Ogólne warunki prawne

Ogólne warunki prawne

1. Zakres

1.1 Wszelkie formy użytkowania niniejszej strony internetowej („Witryna NEOLUX”) opublikowanej przez firmę OSRAM GmbH i/lub jej podmioty zależne („OSRAM”) podlegają niniejszym Zasadom użytkowania. Zasady te mogą być poddawane poprawkom, modyfikacjom lub wykluczeniom w związku z innymi zasadami i warunkami, np. w celu zakupu produktów i usług. Logowanie do niniejszej strony, a także, tam gdzie logowanie nie jest wymagane, dostęp do strony i korzystanie z niej oznaczają akceptację wspomnianych Zasad użytkowania w ich aktualnej wersji.

1.2 Jeżeli Użytkownik korzysta z Witryny NEOLUX jako klient biznesowy, tj. w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania czynności zawodowych bądź w imieniu instytucji publicznej lub korporacji, nie ma zastosowania § 312e ust. 1 zdanie 1 poz. 1-3 niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

2. Usługi

2.1 Witryna NEOLUX obejmuje strony informacyjne.

2.2 OSRAM zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia działalności Witryny NEOLUX w dowolnym momencie. W związku z naturą funkcjonowania Internetu oraz systemów komputerowych OSRAM nie może ponosić odpowiedzialności za przerwy w dostępności Witryny NEOLUX.

3. Prawa do korzystania z informacji, oprogramowania oraz dokumentacji

3.1 OSRAM udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z informacji udostępnionych Użytkownikowi poprzez Witrynę NEOLUX w zakresie uzgodnionym umownie, albo, w przypadku niezawarcia takiej umowy, w zakresie zamierzonego wykorzystania informacji udostępnionych przez OSRAM, jeśli żadne z ograniczeń z punktu 5 nie mają zastosowania.

3.2 Informacje, oprogramowanie ani dokumentacja nie mogą być w żaden sposób i w żadnym momencie udostępniane ani wypożyczane przez Użytkownika osobie trzeciej.

3.3 Informacje chronione są prawem autorskim oraz umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw autorskich, a także innymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik powinien mieć na uwadze takie przepisy, a w szczególności nie powinien modyfikować, ukrywać ani usuwać żadnych kodów alfanumerycznych, oznaczeń ani informacji na temat praw autorskich z informacji, oprogramowania, dokumentacji ani też z ich kopii.

4. Własność intelektualna

4.1 Materiały publikowane na Witrynie NEOLUX, w tym wszelkie treści, informacje, fotografie, ilustracje, grafiki, nazwy, znaki towarowe i logotypy są własnością firmy OSRAM lub jej licencjodawców i są chronione przepisami prawa autorskiego, handlowego, a także innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Materiały te przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Z wyłączeniem szczegółowych postanowień z punktu 4 niniejszych Zasad użytkowania, treści zawarte na Witrynie NEOLUX, jak to opisano powyżej, nie mogą być zmieniane, kopiowane, powielane, sprzedawane, wypożyczane, wykorzystywane, uzupełniane ani używane w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od firmy OSRAM GmbH.

4.2 Z wyjątkiem praw do używania lub innych praw wyraźnie przyznanych w niniejszym dokumencie, Użytkownikowi nie są przyznawane żadne licencje ani prawa do patentów, nazw handlowych ani żadnych innych własności intelektualnych. Nie są mu także przyznawane żadne licencje, prawa autorskie ani żadne inne prawa w odniesieniu do wyżej opisanych materiałów.

4.3 Słowo oraz znak towarowy NEOLUX, znaki towarowe innych produktów, ilustracje oraz logotypy służą identyfikacji produktów firmy OSRAM i są własnością firmy OSRAM lub jej licencjodawców. Dotąd nie zarejestrowano ich jednak we wszystkich krajach, w których są one wykorzystywane.

4.4 Używanie tychże nazw i znaków towarowych wymaga uzyskania wyraźnej zgody firmy OSRAM GmbH. Dozwolone jest używanie nazwy OSRAM lub NEOLUX w ramach odniesienia, np. w postaci łącza do niniejszej witryny internetowej. Przed takim rodzajem użycia firma OSRAM GmbH musi otrzymać stosowne powiadomienie.

5. Obowiązki Użytkownika

5.1 Podczas użytkowania Witryny NEOLUX Użytkownik nie może:

  • działać na szkodę innych osób, w szczególności nieletnich, ani naruszać ich praw osobistych;
  • naruszać zasad moralności publicznej;
  • łamać praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw własności;
  • wysyłać na serwer treści zawierających wirusy, tzw. koni trojańskich ani żadnych innych programów mogących uszkodzić dane;
  • przesyłać, przechowywać ani wysyłać na serwer hiperłączy ani treści, do których Użytkownik nie ma żadnych praw, w szczególności jeśli takie hiperłącza lub treści łamią obowiązek zachowania poufności lub są nielegalne;
  • rozpowszechniać treści reklamowych, niepożądanych wiadomości e-mail (tzw. „spamu”) ani nieprawdziwych ostrzeżeń o wirusach lub usterkach i innych podobnych materiałów; dodatkowo Użytkownik nie może nakłaniać do brania udziału w loteriach, systemach sprzedaży piramidalnej, łańcuszkach korespondencyjnych, piramidach finansowych ani podobnych działaniach;
  • podejmować działań niemoralnych lub nielegalnych ani brać w nich udziału.

Firma OSRAM może w dowolnym momencie odmówić dostępu do Witryny NEOLUX, w szczególności jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z niniejszych Zasad użytkowania.

6. Hiperłącza

Witryna NEOLUX może zawierać hiperłącza do stron internetowych innych firm. Firma OSRAM nie ma żadnej kontroli nad informacjami zawartymi na tych stronach i nie jest odpowiedzialna za treści ani dane na nich prezentowane, nie ponosi więc odpowiedzialności zawartość tych stron i nie składa żadnych oświadczeń ani nie przedstawia tych stron internetowych lub ich treści jako swoich własnych. Użytkownik korzysta z tych stron wyłącznie na własne ryzyko.

7. Odpowiedzialność

7.1 W przypadku wszelkich rodzajów szkód ponosimy odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawnych wyłącznie w przypadku (1) umyślnego i rażącego zaniedbania; (2) zagrożenia dla zdrowia, urazów ciała lub śmierci; (3) niedotrzymania gwarancji dostarczenia oraz deklarowanej jakości produktu; (4) zatajenia wady; (5) roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt. Jeśli nastąpiło z naszej strony istotne naruszenie zobowiązań, lub jeśli klient jest uprawniony z innego tytułu do odszkodowania, wysokość rekompensaty ograniczona jest do wartości stosownej dla typowych przewidywalnych szkód związanych z realizacją umowy. Wszelkie pozostałe roszczenia wobec naszej firmy z tytułu powstałych szkód (np. szkód wtórnych) są wykluczone. Na potrzeby niniejszych zasad istotne zobowiązania należy rozumieć jako zobowiązania chroniące podstawowe prawa i obowiązki klienta, które zapewnia umowa zgodnie z jej treścią i celem; zobowiązania te umożliwiają ponadto spełnienie warunków umowy i są zwykle uznawane przez klienta za fundamentalne (np. dostarczenie zamówionych produktów w ustalonym terminie, zgodnie z ich specyfikacją i przeznaczeniem, omówionymi szczegółowo lub zawartymi w opisie produktu).

8. Wirusy

Mimo że firma OSRAM dokłada wszelkich starań, aby Witryna NEOLUX nie zawierała wirusów, nie może zagwarantować, że witryna jest od nich całkowicie wolna. Użytkownik powinien dla własnego bezpieczeństwa przedsięwziąć niezbędne środki, aby zapewnić sobie właściwą ochronę, a także uruchomić skaner antywirusowy przed pobraniem jakichkolwiek danych, oprogramowania lub dokumentacji.

9. Kontrola eksportu

Eksport pewnych informacji, oprogramowania i dokumentacji może podlegać kontroli, np. ze względu na naturę tych materiałów, zamierzony użytek lub przeznaczenie. Użytkownik powinien ściśle przestrzegać przepisów eksportowych dotyczących informacji, oprogramowania i dokumentacji. W szczególności dotyczy to regulacji Unii Europejskiej oraz przepisów prawnych poszczególnych krajów członkowskich, a także prawa Stanów Zjednoczonych. Firma OSRAM będzie oznaczać takie informacje, oprogramowanie oraz dokumentację zgodnie z listami kontrolnymi materiałów eksportowych obowiązującymi dla Niemiec, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

10. Ochrona prywatności danych

Podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika Witryny NEOLUX umożliwiających jego identyfikację firma OSRAM przestrzega stosownych przepisów prawa o ochronie prywatności danych oraz zapisów zawartych w Polityce prywatności dostępnych na Witrynie NEOLUX.

11. Umowy dodatkowe, sąd właściwy, prawo właściwe

11.1 Wszelkie umowy dodatkowe wymagają formy pisemnej; wymóg ten może być uchylony wyłącznie na piśmie.

11.2 Sądem właściwym jest sąd miasta Monachium, jeśli Użytkownik jest handlowcem w rozumieniu niemieckiego prawa handlowego (Handelsgesetzbuch).

11.3 Poszczególne strony Witryny NEOLUX są utrzymywane i zarządzane przez firmę OSRAM oraz podmioty zależne od niej i z nią powiązane. Zawartość stron jest zgodna z prawem właściwym w kraju, w którym odpowiedzialny podmiot ma swoją siedzibę. Firma OSRAM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za fakt, że informacje, oprogramowanie i dokumentacja zamieszczone w Witrynie NEOLUX mogą być przeglądane i pobierane na terenie innych krajów. Jeżeli Użytkownik korzysta z Witryny NEOLUX na terenie innego kraju, przyjmuje on pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem właściwym dla tego kraju. Dostęp do informacji w Witrynie NEOLUX w krajach, w których korzystanie z takich treści jest bezprawne, jest zabroniony. W takich przypadkach, oraz w sytuacji gdy Użytkownik wyraża chęć nawiązania współpracy z firmą OSRAM, Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem firmy OSRAM właściwym dla danego kraju, albo z biurem OSRAM GmbH, jeśli na terenie tego kraju nie ma przedstawiciela tejże firmy.

11.4 Niniejsze Zasady użytkowania podlegają prawu niemieckiemu. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Monachium. Zastosowanie niemieckiej ustawy o międzynarodowej sprzedaży dóbr ruchomych z 17 lipca 1973 r. i konwencji Narodów Zjednoczonych odnośnie umów o międzynarodowej sprzedaży dóbr (CIGS) z 11 kwietnia 1980 r. jest wykluczone.

Styczeń 2017 r.