1. Hlavní stránka
  2. Podmínky používání

Podmínky používání

1. Rozsah

1.1 Jakékoliv použití těchto webových stránek („webové stránky společnosti NEOLUX“) provozovaných společností OSRAM GmbH nebo jejími dceřinými společnostmi („OSRAM“) podléhá těmto Podmínkám používání. Tyto Podmínky používání mohou být doplněny, upraveny nebo nahrazeny jinými podmínkami a ujednáními, například ohledně nákupu zboží a služeb. Přihlášení na tyto webové stránky nebo, pokud přihlášení není požadováno, přístup nebo používání těchto webových stránek znamená souhlas s těmito Podmínkami používání v jejich aktuální verzi.

1.2 Za předpokladu, že uživatel používá webové stránky společnosti NEOLUX jako firemní zákazník, tj. pro účely své obchodní činnosti nebo v zastoupení veřejného či státního orgánu, neuplatní se ustanovení § 312e, odst. 1, věta 1, bod 1 až 3 německého občanského zákoníku.

2. Služby

2.1 Webové stránky společnosti NEOLUX obsahují informační materiály.

2.2 Společnost OSRAM si vyhrazuje právo kdykoliv zcela nebo částečně ukončit provoz webových stránek společnosti NEOLUX. Vzhledem k povaze internetu a výpočetních systémů nemůže společnost OSRAM přijmout odpovědnost za nepřetržitou dostupnost webových stránek společnosti NEOLUX.

3. Právo na používání informací, softwaru a dokumentace

3.1 Společnost OSRAM poskytuje uživateli nevýhradní a nepřenosné oprávnění k užívání informací, jež mu jsou dostupné na webových stránkách společnosti NEOLUX, ve sjednané míře, anebo v případě neexistence takové dohody v míře odpovídající účelu, pro který společnost OSRAM tyto informace poskytla, za předpokladu, že neplatí žádná omezení podle čl. 5.

3.2 Informace, software a dokumentaci nesmí uživatel předávat třetím osobám ani jim je nesmí pronajímat nebo poskytovat jiným způsobem.

3.3 Informace jsou chráněny autorskými zákony a rovněž mezinárodními úmluvami o ochraně autorských práv a dalšími zákony a úmluvami souvisejícími s duševním vlastnictvím. Uživatel je povinen dodržovat takové zákony a zejména neupravovat, nezakrývat ani neodstraňovat alfaumerické kódy, značky nebo prohlášení o autorských právech, a to ani z informací, softwaru nebo dokumentace, ani z jejich případných kopií.

Duševní vlastnictví

4.1 Materiály prezentované na webových stránkách společnosti NEOLUX, včetně veškerého obsahu, informací, fotografií, ilustrací, grafických znázornění, názvů, ochranných známek, názvů a log, jsou majetkem společnosti OSRAM nebo jiných osob, které jí poskytly licenci, a jsou chráněné autorskými a známkovými zákony a dalšími právy duševního vlastnictví. Materiály jsou určeny pouze pro osobní nekomerční použití. Bez ohledu na konkrétní ustanovení článku 4 těchto Podmínek používání nesmí být obsah webových stránek společnosti NEOLUX měněn, kopírován, reprodukován, prodáván, pronajímán, používán, doplňován nebo jakýmkoliv jiným způsobem využíván bez předchozího písemného souhlasu společnosti OSRAM GmbH.

4.2 Nic z výše uvedeného nelze vykládat v tom smyslu, že se poskytuje oprávnění, licence nebo právo používat jakýkoliv patent, ochrannou známku nebo jiné právo duševního vlastnictví nebo že se poskytuje oprávnění, licence nebo právo používat autorská práva nebo jiná práva související s materiály uvedenými výše, ledaže je výslovně uvedeno jinak.

4.3 Výraz a obrazová ochranná známka NEOLUX, další ochranné známky výrobků, ilustrace a loga identifikují výrobky OSRAM a jsou majetkem společnosti OSRAM nebo subjektů, které jí poskytly licenci, případně dosud nedošlo ve všech příslušných zemích k jejich registraci.

4.4 Používání těchto názvů a ochranných známek musí být předem výslovně povoleno společností OSRAM GmbH. Používat název OSRAM nebo NEOLUX jako referenci je povoleno, např. jako odkaz na tyto webové stránky. O takovém chystaném použití musí být společnost OSRAM GmbH předem písemně informována.

5. Povinnosti uživatele

5.1 Při vstupu na webové stránky společnosti NEOLUX nebo při jejich používání uživatel nesmí:

  • poškozovat jiné osoby, zejména mladistvé, nebo porušovat jejich osobnostní práva,
  • způsobem používání narušovat veřejnou morálku,
  • porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva,
  • nahrávat jakýkoli obsah obsahující virus, tzv. trojské koně nebo jakýkoli jiný program, který by mohl poškodit data,
  • přenášet, ukládat nebo nahrávat hypertextové odkazy a obsahy, k nimž nemá uživatel přístupové oprávnění, zvláště v případech, kdy takové hypertextové odkazy nebo obsahy porušují závazek mlčenlivosti nebo jsou nezákonné,
  • distribuovat reklamy nebo nevyžádané e-maily (tzv. spam) nebo nepravdivé výstrahy před viry, vadami apod. a uživatel nesmí dále nabízet účast v jakékoliv loterii, systému typu „letadlo“, řetězovém dopisu, pyramidové hře nebo podobně,
  • podnikat nebo se účastnit jakékoliv jiné činnosti, která je nezákonná nebo porušuje dobré mravy.

5.2 Společnost OSRAM může kdykoliv odmítnout umožnit přístup na webové stránky společnosti NEOLUX, zejména pokud uživatel poruší některé povinnosti podle těchto Podmínek používání.

6. Hypertextové odkazy

Webové stránky společnosti NEOLUX mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích osob. Společnost OSRAM nenese žádnou odpovědnost za obsah takových webových stránek, nečiní žádná prohlášení ohledně takových webových stránek a jejich obsahu a neoznačuje takové webové stránky nebo jejich obsah za své webové stránky. Společnost OSRAM nemá informace na takových webových stránkách pod svou kontrolou a není proto odpovědná za jejich obsah ani za informace na nich uvedené. Uživatel využívá takové webové stránky výhradně na vlastní riziko.

7. Odpovědnost

7.1 V souvislosti s veškerými druhy škod neseme odpovědnost v souladu s právními předpisy pouze v případě (1) úmyslné a hrubé nedbalosti, (2) poškození zdraví, poranění nebo úmrtí, (3) převzetí záruky za dodávku nebo záruky kvality, (4) úmyslného zamlčení a (5) nároků podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Pokud vlastním zaviněním porušíme základní povinnost nebo pokud má klient nárok na odškodnění namísto plnění, je naše odpovědnost omezena na náhradu za běžně se vyskytující předvídatelné škody. Proti naší společnosti nemohou být vzneseny žádné jiné nároky na odškodnění (např. za následné škody). Pro účely těchto podmínek znamená základní povinnost takové povinnosti, které chrání základní právní postavení zákazníka, jež na základě svého obsahu a účelu poskytuje smlouva, a dále takové povinnosti, které umožňují plnění smlouvy a o něž se zákazník řádně opírá a spoléhá na ně (např. včasná dodávka dohodnutých výrobků s dohodnutou charakteristikou, případně charakteristikou uvedenou ve specifikacích, vhodnost těchto výrobků pro dohodnutý účel, případně pro účel uvedený v popisu výrobku).

8. Viry

Ačkoliv společnost OSRAM vynakládá nejvyšší úsilí, aby se na webových stránkách společnosti NEOLUX nevyskytovaly viry, nemůže zaručit, že tomu tak skutečně bude. Uživatel by měl kvůli vlastní ochraně podniknout potřebné kroky k zajištění vhodných bezpečnostních opatření a před stahováním jakýchkoliv informací, softwaru nebo dokumentace používat antivirové skenery.

9. Kontrola exportu

Export některých informací může např. kvůli jejich povaze, zamýšlenému účelu použití nebo místu určení podléhat povinnosti předchozího schválení. Uživatel je povinen důsledně dodržovat předpisy týkající se exportu informací, softwaru a dokumentace, zejména předpisy EU, ale i předpisy jednotlivých členských států EU a předpisy USA. Společnost OSRAM je povinna takové informace, software a dokumentaci, jejichž vývoz vyžaduje schválení, označit v souladu se seznamy zboží pro kontrolu vývozu Německa a EU a seznamem pro kontrolu obchodu USA.

10. Ochrana osobních údajů

Při shromažďování, používání a zpracovávání osobních údajů uživatelů webových stránek společnosti NEOLUX společnost OSRAM postupuje v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů (tyto zásady jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů).

11. Dodatky, místní příslušnost, platný právní řád

11.1 Jakékoliv dodatky musí být vyhotoveny písemně, přičemž tento požadavek na písemnou formu dodatků může být odvolán taktéž výhradně písemně.

11.2 Je-li uživatel obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch), jsou místně příslušnými orgány v Mnichově.

11.3 Jednotlivé stránky webu společnosti NEOLUX jsou provozovány a spravovány společností OSRAM nebo jejími dceřinými společnostmi. Stránky jsou v souladu s příslušným právním řádem platným v zemi, v níž má příslušná společnost své sídlo. Společnost OSRAM odmítá jakoukoliv odpovědnost za skutečnost, že řečené informace, software nebo dokumentaci umístěné na webových stránkách společnosti NEOLUX si lze prohlížet a stahovat v místech mimo území uvedené země. Vstoupí-li uživatel na webové stránky společnosti NEOLUX z místa mimo území takové země, nese výhradní odpovědnost za dodržování veškerých platných místních zákonů. Je zakázáno přistupovat k informacím umístěným na webových stránkách společnosti NEOLUX ze zemí, v nichž je takový obsah nezákonný. Pokud si v takovém případě uživatel přeje navázat obchodní styk se společností OSRAM, měl by se obrátit na zástupce této společnosti v příslušné zemi, případně nemá-li společnost v zemi svého zástupce, na společnosti OSRAM GmbH.

11.4 Tyto Podmínky používání se řídí německým právním řádem. Místně příslušné jsou příslušné orgány v Mnichově. Při výkladu se neuplatní ustanovení německého jednotného zákona o uzavírání smluv o mezinárodním prodeji zboží ze 17. července 1973 a úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) z 11. dubna 1980.

leden 2017