1. Hlavní stránka
  2. Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Závazek společnosti OSRAM při ochraně osobních údajů

Ochrana bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů je pro společnost OSRAM velmi důležitá, a proto se při své činnosti řídí platnými zákony o ochraně osobních údajů a zabezpečení dat. Doufáme, že níže uvedené zásady vám pomohou se orientovat v tom, jaké údaje a data může společnost OSRAM shromažďovat, jak je využívá a chrání a s kým je může sdílet.

Shromažďované údaje

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky (tj. bez nutnosti jakékoliv registrace) shromažďovat údaje, které se netýkají vás osobně (např. typ použitého webového prohlížeče a operačního systému, název domény webových stránek, z nichž jste k nám přešli, počet návštěv, průměrná doba strávená na našem webu, zobrazené stránky a případně vaše IP adresa).

Účel a rozsah využití

Tyto údaje můžeme používat a sdílet s našimi zahraničními přidruženými osobami za účelem sledování atraktivity našich webových stránek a zlepšování jejich funkčnosti nebo obsahu. Žádný z takto sledovaných údajů není nijak spojen s vaší osobou. Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme za úhradu třetím osobám, kromě přidružených osob společnosti OSRAM.

Omezení účelu

Společnost OSRAM bude shromažďovat, používat nebo sdělovat shromážděné osobní údaje pouze pro účely, které jsou vám sděleny, ledaže takové poskytnutí:

  • je použitím osobních údajů pro dodatečný účel, jenž přímo souvisí s původním účelem, pro který byly osobní údaje získány,
  • vyžaduje zákon nebo příslušný státní nebo soudní orgán,
  • je nutné za účelem stanovení nebo ochrany právního nároku nebo obhajoby,
  • je nutné za účelem zabránění podvodu nebo jiné trestné činnosti, jako je úmyslný útok na systémy informačních technologií společnosti OSRAM.

Údaje o komunikaci nebo využití

Přístupem na naše webové stránky prostřednictvím telekomunikačních služeb dochází k technickému generování komunikačních údajů (např. IP adresa) nebo údajů o využití (např. informace o zahájení, konci a délce každého přístupu nebo informace o telekomunikačních službách, které jste použili), které je možné přiřadit k vašim osobním údajům. Data o vaší komunikaci nebo využití budou shromažďována, zpracovávána a používána v rozsahu, v němž je to nezbytně nutné, přičemž tyto úkony budou prováděny v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů.

Sledování provozu webových stránek

Pro sledování provozu pro marketingové účely a pro potřeby optimalizace používáme produkty společnosti WiredMinds AG (www.wiredminds.de). Tyto produkty shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje a využívají je k vytváření profilů využití uložených pod pseudonymem. Profily využití jsou plně anonymní, pokud je to možné a vhodné. My a společnost WiredMinds používáme na těchto webových stránkách soubory cookie nebo tzv. webové beacony (rovněž známé jako internetové nebo pixelové tagy). Data, která o vás shromáždíme a jež mohou rovněž obsahovat osobní údaje, předáváme společnosti WiredMinds, případně společnost WiredMinds tato data shromažďuje přímo sama. Společnost WiredMinds je oprávněna využívat informace, které po sobě zanecháte při návštěvě našich webových stránek, k vytváření anonymních profilů využití. Shromážděná data se nesmějí použít k individuální identifikaci návštěvníků těchto webových stránek bez výslovného souhlasu dotčené osoby a nesmějí se slučovat s osobními údaji nositele pseudonymu. Veškeré zaznamenané IP adresy jsou okamžitě anonymizovány vymazáním koncového číselného bloku. Povolení ke shromažďování a uchovávání dat může být v budoucnu kdykoliv odvoláno.

ctsde15.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php Vyloučit ze sledování provozu webových stránek]

„Cookie“ – informace, které se automaticky ukládají na váš počítač

Při prohlížení našich webových stránek se mohou na váš počítač ukládat určitá data ve formě tzv. cookie, jejichž úkolem je umožnit automatické rozpoznání vašeho počítače při příští návštěvě. Cookie nám mohou pomáhat různými způsoby, například nám umožňují lépe přizpůsobit webové stránky vašim zájmům nebo zajišťují ukládání hesel, abyste se při další návštěvě nemuseli znovu přihlašovat. Pokud nechcete, aby se na vašem počítači ukládaly cookie, nastavte si svůj internetový prohlížeč tak, abyste vymazali všechny cookie z pevného disku počítače, abyste zablokovali příjem všech cookie nebo abyste byli před uložením souboru cookie varováni.

Děti

Společnost OSRAM nebude vědomě shromažďovat osobní údaje od dětí, aniž by od nich nevyžadovala souhlas rodičů, pokud to vyžaduje platný zákon. Osobní údaje dítěte použijeme nebo sdělíme pouze v případech povolených zákonem, abychom získali souhlas rodiče podle místního zákona nebo předpisu nebo abychom chránili dítě. Definice „dítěte“ nebo „dětí“ musí zohledňovat platné zákony, ale i národní a regionální kulturní zvyky.

Zabezpečení

Za účelem ochrany vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně a proti jejich neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu k nim uplatňuje společnost OSRAM bezpečností opatření technického a organizačního rázu. I když společnost OSRAM vynakládá nejvyšší přiměřené úsilí, aby zaručila, že odkazy vedou na aktuální, správné a legální webové stránky, nemůže zaručit, že všechny odkazované webové stránky splní tyto požadavky, protože není nijak odpovědná za jimi uplatňované způsoby ochrany osobních údajů nebo za jejich obsah a ani nemůže tyto způsoby a obsah jakkoliv ovlivňovat.

Otázky či připomínky

Společnost OSRAM odpoví na důvodnou žádost o nahlédnutí do vlastních osobních údajů a o jejich opravu či doplnění, případně odstranění nepřesností. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek ohledně zásad ochrany osobních údajů společnosti OSRAM klepněte na „Kontakt“ a informujte nás o svém požadavku. S postupným vývojem internetu se budou vyvíjet i naše zásady ochrany osobních údajů. Změny našich zásad budeme zveřejňovat na této stránce. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a informovali se o aktuálním vývoji.